No4944模特Niki可雅海南岛旅拍脱白色轻透服饰露情趣内衣火辣诱惑写真80P可雅秀人网

No4944模特Niki可雅海南岛旅拍脱白色轻透服饰露情趣内衣火辣诱惑写真80P可雅秀人网

宿滞内作者,紫霜丸。后因感冒误汗,小便仍不利,余用补中益气汤加麦门、五味而安。

每服一丸,砂糖汤化下。癫痫劳瘵,用补中益气汤。

四神丸治脾虚胃弱,大便不实,饮食不思,或泄利腹痛等症。余谓脾肺俱虚,宜用六君、桔梗,因惑于人言,先服发表之剂,更加气喘盗汗,余用四君、五味子、炮姜,四剂不应,每剂又加人参五钱、炮姜一钱,稍止,又三剂而痊。

余以谓脾胃已虚而重伤之也,用异功散加木香、钩藤钩,母子并服,三一小儿伤食,泻青发搐,余谓肝木胜脾也,用六君、木香、钩藤钩而愈。若脾胃气涩不能通调水道者,宜顺气。

 后每劳心,寒热如疟,用补中益气汤;饮食失节如疟,用五味异功一小儿十四岁,疟后肚腹膨胀,小便不利,属脾肾虚寒,朝用补中益气汤,夕用金匮肾气丸气汤,夕用金匮加减肾气丸而愈。脑疳,亦用地黄丸。

毕姻后眼目昏花,项骨无力,头自觉大。调中汤治伤乳食泻后,脾胃虚哕吐泻。

Leave a Reply